Huisregels

Artikel 1 Algemene regels

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Dancelex, hierna ook te noemen: de dansschool.

2 De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

3 Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

4 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.

5 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

6 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.  


Artikel 2 Inschrijving

1 De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.

3 De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Artikel 3 De cursus

1 Het is niet mogelijk om (gemiste) lessen in een andere cursusperiode in te halen. Wel kun je deelnemen aan een andere les in dezelfde cursusperiode, indien dit voor de betreffende les met de dansschool is afgestemd. 

2 Bij ziekte of afwezigheid van een docent  wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is behoudt Dancelex zich het voor om de les te annuleren. 

3 Dancelex behoudt zicht het recht om lessen te annuleren bij barre weersomstandigheden, waarbij het onverantwoordelijk is om zowel docenten als leerlingen naar de dansschool te laten komen.

4 Als een les komt te vervallen dan vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. 

Artikel 4 Overige verplichtingen

1 De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal 250,- Euro per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

2 Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: Indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 3) is vervat.

3 Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1 Dansschool Dancelex is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansschool Dancelex stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

2 Dansschool Dancelex is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na lessen, vrijdansen, etc. U begeeft zich op eigen risico in de dansschool.

3 Dansschool Dancelex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel- of andere schade, ontstaan ten gevolge van het deelnemen
aan de lessen dan wel digitaal of andere (buiten) activiteiten van de 
dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool.

Artikel 6 Enkele Huisregels

1 Roken binnen Dansschool Dancelex is niet toegestaan. Er is een rookverbod van kracht. Bij overtreding hiervan kan ons een boete worden opgelegd. Dancelex behoudt zich het recht voor om schade vanwege het overtreden van het hier geldende rookverbod op de overtreder(s) te verhalen en of degene(n) ,

Copyright © Dancelex – Privacybeleid